Privacyverklaring

Waarom deze privacyverklaring?

Wanneer je lid bent van Fit XL, een abonnement wilt afsluiten, uit interesse onze website bezoekt, een reservering maakt of reageert op onze social media uitingen, dan hebben wij bepaalde persoonsgegevens van je nodig. Vanzelf sprekend gaat Fit XL uiterst zorgvuldig om met de verwerking van je persoonsgegevens en leven wij de wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) na. In deze privacyverklaring lichten wij nader toe welke persoonsgegevens wij verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe wij hiermee omgaan. Over deze verwerking wil
Fit XL graag transparant zijn, vandaar deze privacyverklaring. Omdat wij ons in een snel ontwikkelende omgeving opereren, is het van belang dat wij onze privacyverklaring met enige regelmaat blijven actualiseren. Wij behouden ons dan ook het recht voor deze privacyverklaring op ieder moment te wijzigen. De meest actuele verklaring is te allen tijde terug te vinden op onze website www.fit-xl.nl.  

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Fit XL verwerkt persoonsgegevens. Volgens de AVG zijn persoonsgegevens “alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”. Dit zijn alle gegevens die direct of indirect te herleiden zijn tot een persoon. 

Persoonsgegevens van onze leden
‍Indien een persoon zich inschrijft bij Fit XL en eenlidmaatschapsovereenkomst ondertekent worden door Fit XL zogenoemde g Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoeringvan de overeenkomst. Dit zijn in ieder geval je naam, adres, woonplaats,geboortedatum, (mobiele) telefoonnummer, e-mailadres, IBAN en naamrekeninghouder. In het geval dat een inschrijving via een aangesloten werkgevergat wordt ook de naam van de werkgever verwerkt. Bij het gebruik van onzediensten wordt aanvullende informatie verwerkt waonder een foto, pasnummer,aam van abonnement, aantal bezoeken, reserveringen voor groepslessen enfinanciële status bij Fit XL. Indien gewenst verwerkt Fit XL aanvullende(wisselende) gegevens voor het opstellen van persoonlijketrainings-/voedingsschema’s waaronder lengte, gewicht, vetpercentage, BMI,blessures, doelstellingen en gekozen voeding. 

Gegevens van onze websitebezoekers
Op de website van Fit XL worden eveneens persoonsgegevens verwerkt. Het gaat hierbij om persoonsgegevens die een bezoeker zelf invult op onder meer de contactpagina zoals naam, telefoonnummer, e-mailadres en interesse. Fit XL maakt gebruik van Google Analytics op haar website, waarvoor cookies geplaatst worden, om haar dienst verlening beter te kunnen afstemmen op de wensen van haar gebruikers. Informatie zoals locatie gegevens, activiteiten op de website, gebruikte internetbrowsers en devices worden anoniem verwerkt en niet gedeeld met Google. Fit XL heeft hiervoor een bewerkers overeenkomst afgesloten met Google. Er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met Google Analytics-cookies.  

Met welke doelen verwerken wij jouw gegevens?

Dienstverlening
Fit XL verwerkt jouw gegevens om haar fitness diensten aan te kunnen bieden. Voor het aanmaken van een lidmaatschaps pas waardoor je toegang krijgt tot Fit XL, het in behandeling nemen en beantwoorden van vragen en klachten, het opstellen, versturen en incasseren van facturen/abonnements gelden. 

Informeren
Fit XL verwerkt jouw gegevens om je hoofdzakelijk via e-mail te kunnen informeren (of in een enkel geval per brief of telefonisch). Je ontvangt informatie over je reserveringen en af en toe een nieuwsbrief waarin de belangrijkste ontwerpen en/of wijzigingen kort aan bod komen. Je kunt je voor deze nieuwsbrief te allen tijde afmelden. 

Contact
Als je contact met ons opneemt of wij contact met je opnemen per e-mail of via social media, dan worden jouw gegevens geregistreerd. Zo kunnen medewerkers van Fit XL zien dat er al eerder contact is geweest waardoor ze je sneller en beter kunnen helpen. 

Website
Wanneer je de website van Fit XL bezoekt worden er cookies geplaatst. Dit zijn kleine tekst bestandjes die ons vertellen hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze gegevens analyseren wij zodat we onze website kunnen optimaliseren voor maximaal gebruiksgemak. Je kunt indien gewenst het gebruik van cookies uitschakelen in je internetbrowser. 

Wettelijke verplichting
Fit XL kan op grond van wet- en regelgeving verplicht zijn om jouw persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit zoals de politie daar om verzoekt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.  

Hoe gaan wij om met de beveiliging van jouw gegevens?
Fit XL neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en gaat hier zorgvuldig mee om en zorgt voor passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de persoonsgegevens te beschermen tegen onder andere verlies, vernietiging/beschadiging, onbevoegde toegang of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking of ongewenste openbaarmaking. Dit doen wij door bijvoorbeeld iedere desktop en toepassing met gebruikersnaam en wachtwoord te beveiligen zodat jouw gegevens niet voor alle medewerkers van Fit XL zijn in te zien. Daarnaast testen wij regelmatig onze beveiligingsmaatregelen en houden we onze software up-to-date. Gegevens die via het netwerk worden verstuurd verlopen te allen tijde via een versleutelde verbinding.  

Hoelang bewaren wij jouw gegevens?
Fit XL bewaart jouw gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor wij jouw gegevens verwerken en niet langer dan wettelijk is toegestaan. Wanneer je een lidmaatschap van FitXL hebt, dan bewaren wij jouw gegevens tenminste voor de duur van de looptijd van je lidmaatschap. Na afloop van de wettelijke bewaartermijn worden jouw persoonsgegevens geanonimiseerd dan wel gewist. Maakt Fit XL gebruik van diensten van derden bij de verwerking van persoonsgegevens? Fit XL maakt gebruik van diensten van derde partijen voor de leden administratie, reserveringssysteem en incasseren van abonnements gelden. Deze partijen zijn uitvoerig gescreend op het gebied van beveiliging en privacy en waarbij verwerkersovereenkomsten zijn getekend. De persoonsgegevens die Fit XL verstrekt aan derden zijn enkel en alleen noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  

Welke rechten heb je met betrekking tot jouw persoonsgegevens die Fit XL voor je verwerkt?Recht op inzage en rectificatie
Je hebt het recht om de gegevens die Fit XL van jou verwerkt in te zien. Fit XL zal, indien hierom wordt verzocht, een kopie overhandigen van alle gegevens die het van jou verwerkt. Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens te laten corrigeren indien deze onjuist zijn en/of te laten aanvullen indien deze onvolledig zijn. 

Recht op beperking van de verwerking
Je hebt recht om beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te verzoeken en verkrijgen in het geval dat je gegevens niet juist zijn of wanneer je vindt dat de verwerking onrechtmatig is en dat je in plaats van het wissen van de data vraagt om een beperking. Fit XL heeft dan de tijd om de gegevens aan te passen en zal in die periode geen verdere verwerking uitvoeren. Je verzoekt als het ware de verwerking van persoonsgegevens tijdelijk te stoppen in afwachting van verdere stappen in de toekomst. 

Recht op bezwaar
Je hebt recht op het maken van bezwaar op grond van redenen die met jouw specifieke situatie te maken hebben tegen de verwerking van je persoonsgegevens op grond van een taak van algemeen belang of een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag mocht Fit XL die zijn toegekend en indien de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Fit XL of een derde, wanneer jouw belangen zwaarder wegen. Ook mag je bezwaar maken tegen verwerking van je persoonsgegevens wanneer die betrekking heeft op direct marketing. 

Overdraagbaarheid
Je hebt het recht om jouw gegevens te laten overdragen. Je kunt hiervoor een kopie van je persoonsgegevens opvragen welke Fit XL in een door machines leesbaar formaat zal aanleveren. Voorbeelden van dit gestructureerde, gangbare interoperabele formaat zouden kunnen zijn csv, xml of json. Dit recht geldt enkel indien de verwerking van de gegevens berust op toestemming of een overeenkomst en indien de verwerking via geautomatiseerde procedures wordt verricht. Na het ontvangen van deze gegevens ben je zelf verantwoordelijk voorde beveiliging ervan. 

Recht op vergetelheid
Je hebt het recht om een verzoek in te dienen om jouw persoonsgegevens te wissen. Fit XL zal dit verzoek honoreren in het geval dat de gegevens niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt, omdat je jouw toestemming intrekt, omdat je succesvol bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking, omdat de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Wil je gebruik maken van een van jouw rechten, stuur je verzoek dan per e-mail naar
privacy@fit-xl.nl.